Algemene voorwaarden

Voor de Erkend Kinesioloog aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie.

 

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Een Kinesioloog: kinesioloog, lid van een beroepsvereniging voor natuurgeneeswijzen, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog.
  • Cliënt: degene aan wie door de kinesioloog advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
  • Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de kinesioloog wordt uitgeoefend; De kinesioloog kan het advies ook op het bezoekadres van de Cliënt geven of telefonisch, dan is het praktijkadres het adres waar de kinesioloog voor afspraken te bereiken is.
  • Wkkgz: de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Kinesioloog, Cliënt Praktijkadres en Wkkgz.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de Kinesioloog enerzijds en de Cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de Cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de Kinesioloog zijn bevestigd. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen. Een overeenkomst tussen de Kinesioloog en de Cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de Cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de Kinesioloog schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4: Algemeen

De Kinesioloog geeft advies aan de Cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de Cliënt direct op de hoogte gesteld.

De Kinesioloog geeft desgevraagd adviezen op het gebied van gezondheid en leefregels aan de Cliënt. De Kinesioloog kan middelen, niet zijnde geneesmiddelen, voorschrijven die zonder recept algemeen verkrijgbaar zijn. De Kinesioloog werkt vanuit het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 5: Basis en behandeling

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de Kinesioloog en de Cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording. De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet bestemd om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen. De Kinesioloog adviseert de Cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de Kinesioloog en de Cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt. De Kinesioloog en het Cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding Kinesioloog – Cliënt. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. Een consult/behandeling duurt: 1 uur.

 

Artikel 6: Vergoeding van de therapie

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De Cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de Kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van de Kinesioloog de LVNT.) Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

 

Artikel 7: Verhindering Cliënt

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de Kinesioloog niet kan ontvangen) dient hij de Kinesioloog hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Kinesioloog geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Kinesioloog gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 8: Tariefstelling

Bij het intakegesprek of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de Kinesioloog de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. (Consulten zijn vrijgesteld van BTW, trainingen, boeken en supplementen niet). Het honorarium van de Kinesioloog is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de Kinesioloog gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Artikel 9: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de Cliënt aan de Kinesioloog voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de Kinesioloog ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan”.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De Kinesioloog is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De Kinesioloog zal de Cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De Cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 10: Declaraties

Indien de Kinesioloog en de Cliënt, in afwijking van artikel 6, overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de Cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de Kinesioloog aangegeven bankrekening. Compensatie door de Cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de Kinesioloog uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de Kinesioloog gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 11: Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de Cliënt te eniger tijd aan de Kinesioloog verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de Kinesioloog bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Voor het annuleren van een inschrijving van een training hanteren wij een staffel. Wanneer men annuleert, tenminste:

6-3 maanden voor de training, krijgt men 90% retour

2-3 maanden voor de training, krijgt men 70% retour

1-2 maanden voor de training, krijgt men 50% retour

2 weken voor de training, krijgt men 30% retour

1 week voor de training, krijgt men 20% retour

In de laatste week voor de training, krijgt men 10% retour 

Vanaf de start van de training, krijgt men 0% retour

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

De Kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wkkgz. De Kinesioloog is gehouden aan de LVNT beroepscode. De Kinesioloog stelt de belangen van het kind centraal in de therapie. De Kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De Kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben. De Kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling. De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de Kinesioloog te verstrekken. De Kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens goedkeuring aan derden (artsen en andere kinesiologen, andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. De Kinesioloog verplicht zich het kind (de cliënt) correct door te verwijzen naar een collega- Kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Het advies van de Kinesioloog is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De Kinesioloog sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Kinesioloog verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Kinesioloog. De Kinesioloog is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar).

 

Artikel 14: Inzagerecht

De Cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

 

Artikel 15: Behandeling klachten

Kinesioloog beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de Wkkgz bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en kan een oplossing voor de klacht aandragen. Deze klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk. Naam en contactgegevens van deze functionaris worden door de Kinesioloog op eerste verzoek van de Cliënt aan de Cliënt verstrekt. De Kinesioloog zorgt voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris op haar website en/of in de wachtkamer van de praktijk.

Immer wordt getracht klachten over de behandeling eerst met de behandelend Kinesioloog te bespreken. Komen Kinesioloog en Cliënt er niet uit dan kan men zich tot het NIBIG wenden en via de website een klachtenformulier invullen (https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/) In geval van een klacht van een Cliënt over de behandeling die heeft plaatsgevonden door een derde (andere kinesioloog/therapeut) die onafhankelijk en zelfstandig beroepsbeoefenaar cliënten behandelt in de praktijk van Movimento, zullen Kinesioloog en de derde onderling afspreken wie de klachtafhandeling doet en eventueel Cliënt aan hem of haar doorverwijzen. Uitgangpunt is dat de kinesioloog die de betreffende Cliënt behandelt of behandeld heeft, deze klacht conform zijn of haar eigen klachtenregeling behandelt.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht & geschillenregeling

Op alle afspraken en overeenkomsten tussen Kinesioloog en Cliënt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Kinesioloog en Cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kinesioloog is gevestigd.

Een geschil ontstaat als de procedure zoals omschreven in artikel niet goed is gevolgd of indien de procedure van artikel 15 wel is gevolgd maar niet heeft geleid tot het in voldoende mate wegnemen van de klacht of indien van de Cliënt in redelijkheid niet mag worden verwacht de klacht eerst bij de Kinesioloog in te dienen. De Cliënt en de Kinesioloog kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling van de Kinesioloog (www. https://www.movimento.nl/contact/regelgeving). In de geschillenregeling wordt de termijn waarbinnen een geschil moet worden ingediend bepaald. De geschillenregeling voldoet aan de eisen van de Wkkgz en is afgestemd met vertegenwoordigende partijen van Cliënten. Geschillen kunnen ter beslechting ook altijd worden voorgelegd aan de rechter.

 

Artikel 17: Overige bepalingen

Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de Cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de Cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat hij/zij ook onder behandeling is van een Kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de Cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.

Verhindering & praktijkmedewerking: Indien de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega kinesioloog in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Kinesioloog kan tevens in verband met toenemende zorgvraag voor consulten en/of behandelingen een collega kinesioloog inschakelen die ten behoeve van de praktijk van Kinesioloog werkzaamheden verricht en cliënten in behandeling (over)neemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de kinesioloog kenbaar te maken. De overeenkomst eindigt per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven door de kinesioloog (tenzij kinesioloog en cliënt gezamenlijk overeenkomen dat de consulten voortgezet worden na terugkeer van de kinesioloog). Na beëindiging van de overeenkomst worden de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van behandeling vragen c.q. opmerkingen zijn die de Cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de Kinesioloog hiervoor de mogelijkheid een bericht met naam en nummer achter te laten op de voicemail of per e-mail, waarna u zo spoedig mogelijk wordt terug gebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten is Kinesioloog gerechtigd om het uurtarief in rekening te brengen.

WkkGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl. Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207.

Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden kunt u lezen door deze link te volgen. https://klachtenportaalzorg.nl/wp-content/uploads/2017/01/Algemene-Voorwaarden-KPZ.pdf

De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden.

Merel Slotboom

Merel Slotboom

Professioneel Kinesiologe